24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

Asiakastarinat

Lue asiakkaidemme kokemuksia palveluistamme

Asiakastarinoita Vettä ja Elämää palvelukokonaisuudesta

Erin­omai­nen apu­vä­li­ne vesi­huol­to-osuus­kun­nan hal­li­tuk­sel­le. Hal­li­tus voi kes­kit­tyä pit­kän aika­vä­lin suun­nit­te­luun ja joh­ta­mi­seen. Ver­kos­ton nyky­ti­la ja talous­ti­lan­ne ovat aina ajan tasal­la. Ammat­ti­lai­set asialla.”

Juha­ni Ant­to­nen
Koi­vis­ton vesi­huol­to-osuus­kun­nan hallitus

Pal­ve­luso­pi­mus muut­ti täy­sin vesio­suus­kun­tam­me arjen. Osuus­kun­nal­le tuli uusi koti. Hal­li­tus­työ­tä on hel­po­tet­tu moder­neil­la ja help­po­käyt­töi­sil­lä tie­to­jär­jes­tel­mil­lä, jol­loin hal­li­tuk­sen hyväk­syn­tä pää­tök­sil­le voi­daan tar­vit­taes­sa hakea Lapin kai­ran tun­tu­ri­lam­mil­ta lomaa kes­keyt­tä­mät­tä.  Kaik­ki enti­sen arjen suu­rui­sil­la kus­tan­nuk­sil­la kan­ta­mat­ta huol­ta kokous­jär­jes­te­lyis­tä, las­kuis­ta, pos­teis­ta tai naa­pu­rin pump­paa­mon punai­ses­ta valosta!”

Yrjö Lai­ne
Veh­niän vesi­huol­to-osuus­kun­nan hallitus

Hyvä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus. Tek­ni­nen osaa­mi­nen, suun­ni­tel­mal­li­nen ver­kos­ton kun­nos­sa­pi­don ohjel­ma. Huol­to­työt ajal­laan ja lisäk­si jat­ku­va seu­ran­ta. Hyvä toi­mi­va yhteis­työ osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen kans­sa. Pal­ve­lun mää­rään ja laa­tuun näh­den pal­ve­lu on edullinen.

Tal­koo­työl­lä ei osuus­kun­tia voi­da jat­kos­sa hoi­taa, tar­vi­taan ammat­ti­lais­ten ote asioi­den hoitoon”

Vil­le Kes­ki-Mat­ti­nen
Vesan­ka­jär­ven vesio­suus­kun­nan hal­li­tuk­sen pj

On koko­nais­val­tai­nen toi­mi­va huo­le­ton paket­ti. Ver­kos­ton nyky­ti­la on tie­dos­sa. Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan työ on keven­ty­nyt, kun Huol­to­pal­ve­lut hoi­taa käy­tän­nön työt.”

Sep­po Kaut­to
Mäm­men vesi­huol­to-osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen pj

ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIA MUISTA PALVELUISTA

VOKver­kos­to­sa­nee­raus
VOK­pump­pu­huol­to
VOK­ny­ky­ti­la­kar­toi­tus,
VOKliit­ty­mät
VOKpumppaamohuolto

Pal­ve­lu toi­mi ammat­ti­mai­ses­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Haluam­me jat­kaa yhteistyötä.”

Ääne­kos­ken Ener­gia Oy
Asiak­kuus- ja myyn­ti­pääl­lik­kö Ari Nyholm

Jäm­sän vesi lii­ke­lai­tos
Vesi­huol­to­pääl­lik­kö Pek­ka Karppinen

Muu­ra­men kun­nan vesi­huol­to­lai­tos
Tek­ni­nen joh­ta­ja Min­na Länsisalmi

Kan­non­kos­ken kun­nan vesi- ja vie­mä­ri­pal­ve­lut
Kun­na­nin­si­nöö­ri Tee­mu Marttinen

Uurais­ten kun­nan vesi­huol­to­lai­tos
Tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Koskenkorva

Lau­kaan Vesi­huol­to Oy
Tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Laiho

Hir­vas­ky­län vesi­huol­to-osuus­kun­ta
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Mursunen

Paran­ta-Hon­ko­la vesio­suus­kun­ta
Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jan­ne Autioniemi

Jaak­ko Las­si­la, Ääne­kos­ki
Har­ri Pent­ti­nen, Äänekoski