24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

Vettä ja elämää
3.0 palvelukokonaisuus vesiosuuskunnille

1. Johtamisen tukipalvelut

Ope­ra­tii­vi­nen-, tek­ni­nen- ja talous­joh­ta­mi­nen, kokouk­set ja viran­omais­vel­voit­teet & kumppanuusverkosto.

2. Runkoverkostopalvelu

Run­ko­ver­kos­ton kom­po­nen­tit sään­nöl­li­ses­sä huol­to­kier­ros­sa, ver­kos­ton tilas­ta tie­to koko ajan.

3. Käyttöpaikkapalvelu

Käyt­tö­pai­kan ver­kos­to­kom­po­nen­tit sään­nöl­li­ses­sä huol­to­kier­ros­sa, ver­kos­ton tilas­ta tie­to koko ajan.

4. Taloushallintopalvelu

Osto­las­kut, las­ku­tus, kir­jan­pi­to, tilin­pää­tös ja veroilmoitukset.

5. Päivystyspalvelu

24/7 vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­ton päi­vys­tä­mi­nen yhteis­työs­sä osuus­kun­nan oman päi­vys­tys­rin­gin ja alu­eel­li­sen kump­pa­nin kanssa.

6. Asiakaspalvelu

Osuus­kun­nan asia­kas­pal­ve­lun hoi­ta­mi­nen puhe­li­mit­se ja sähköpostilla.

7. Tiedotuspalvelu

Osuus­kun­nan tie­do­tuk­sen hoi­ta­mi­nen osa­kas­kir­jeil­lä ja verkkosivutiedotuksilla.

8. Varaosa- ja varastointipalvelu

Osuus­kun­nan omai­suu­den varas­toin­ti, nopea varaosapalvelu.

9. Varautumispalvelu

Krii­si­joh­ta­mi­nen, krii­si­tie­do­tus teks­ti­vies­til­lä, ver­kos­ton desi­fioin­ti, kumppanuusverkosto.

10. Arvokirjapalvelu

Suo­ma­lai­nen pil­vi­pal­ve­lu osuus­kun­nan tie­doil­le - kaik­ki tie­to yhdes­sä pai­kas­sa hal­li­tuk­sen käy­tös­sä 24/7.

Tarjouspyyntö

  • Tarjouspyyntö

  • Yhteystiedot

  • Jos toi­vot­te yhtey­den­ot­toa säh­kö­pos­tit­se, jät­tä­kää sähköpostiosoitteenne.
  • Jos toi­vot­te yhtey­den­ot­toa puhe­li­mit­se, jät­tä­kää puhelinnumeronne.
  • Yhteydenottotapa

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.