24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­te­rin nimi

VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy:n asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy, Y-tun­nus 2201887-7

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va henkilö

Mar­ja-Lii­sa Suu­ro­nen, toimitusjohtaja

Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyttötarkoituksiin

• Tilaus­ten käsit­te­ly ja toi­mi­tus
• Las­ku­tus- ja mak­su­lii­ken­ne
• Pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehi­tys
• Markkinointi

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja
yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy:lle anta­mia tietoja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asiakastietoja

• Hen­ki­lön nimi
• Yri­tyk­sen nimi ja tun­nus
• Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro
• Pos­ti-, las­ku­tus- ja pank­kiyh­teys­tie­dot
• Pal­ve­lu- ja käyt­tö­ase­tuk­set
• Tuo­te- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tie­dot
• Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy:n
yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toi­mit­ta­mi­sek­si.
Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoil­le.
Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manu­aa­li­nen aineisto

Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään lukol­li­sis­sa kaa­peis­sa. Tie­toi­hin on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä VOK
Huol­to­pal­ve­lut Oy:n työn­te­ki­jöil­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tiedot

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.
Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy:n
työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työn­te­ki­jät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la.
Tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le,
joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tar­kas­tus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via
tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na
rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Eväs­teet
Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. Coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia
pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin.
Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä,
yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la
yksi­löl­li­siä palveluja.

Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin
vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.

Hen­ki­lö­tie­to­jen säilyttäminen

Yhtiö säi­lyt­tää hen­ki­lö­tie­to­ja niin pit­kään, kuin on tar­peel­lis­ta täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa
mää­ri­tel­ty­jen tar­koi­tus­ten toteut­ta­mi­sek­si, ellei lain­sää­dän­tö vel­voi­ta säi­lyt­tä­mään hen­ki­lö­tie­to­ja
pidem­pään (esi­mer­kik­si eri­tyis­lain­sää­dän­töön, kir­jan­pi­to­vel­voit­tei­siin tai rapor­toin­ti­vel­vol­li­suuk­siin
liit­ty­vät vas­tuut ja vel­voit­teet), tai ellei Yhtiö tar­vit­se tie­to­ja oikeus­vaa­teen laa­ti­mi­sek­si,
esit­tä­mi­sek­si tai oikeus­vaa­teel­ta puolustautumiseksi.

Lakiin perus­tu­vis­ta säi­ly­ty­sai­ka­vel­voit­teis­ta mer­kit­tä­vin on kulut­ta­ja-asiak­kaan las­ku­tuk­sen
oikai­su­vel­voi­te, joka mää­rit­tää tie­to­jen säi­ly­ty­sa­jak­si kym­me­nen vuotta.

Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään kam­pan­jan jäl­keen 2 vuot­ta, jon­ka jäl­keen tie­dot pois­te­taan koh­tuul­li­ses­sa
ajassa.