24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

VOK Huoltopalvelut Oy

Ammattimaista ja avointa vesihuoltopalvelua

VOK Huol­to­pal­ve­lut Oy tar­jo­aa moni­puo­li­sen pal­ve­lu­va­li­koi­man vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­to­jen elin­kaa­riyl­lä­pi­toon. Meil­lä on pit­kä koke­mus asiak­kai­den tar­pei­den ymmär­tä­mi­ses­tä ja sii­tä, että elin­kaa­ri­stra­te­gia on paras tapa tuot­taa ver­kos­to­jen omis­ta­jil­le aitoa arvoa. Tie­don avoi­muus, stra­te­gi­nen suun­ni­tel­mal­li­suus ja oikea-aikai­set pää­tök­set takaa­vat vesi­lai­tok­sen toi­min­nal­li­sen laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den pit­käl­le tule­vai­suu­teen. Toi­mi­mal­la suun­ni­tel­mal­li­ses­ti yhdes­sä asiak­kai­den kans­sa pys­tym­me tuot­ta­maan arvoa suku­pol­vel­ta toi­sel­le. Sil­lä tavoin haluam­me teh­dä suo­ma­lai­ses­ta vesi­huol­los­ta entis­tä­kin parem­man. Se on tapam­me toimia.

Yhteistyötä vesiosuuskuntien, kuntien, yritysten ja kuluttajien kanssa

Asia­kas­kes­kei­syys on yri­tyk­sem­me ykkö­sar­vo mikä ohjaa toi­min­taam­me. Yri­tyk­sem­me hen­ki­lös­tö on kou­lu­tet­tu vesi­huol­toa­lal­le, ammat­ti­tai­to ja työ­mo­ti­vaa­tio ovat kor­keal­la tasol­la. Vesi­huol­toa­lan asian­tun­te­mus takaa työl­le kor­kean laa­dun mikä näkyy tyy­ty­väi­sis­sä asiakassuhteissa.

Täl­lä het­kel­lä toi­mim­me pää­asial­li­ses­ti Kes­ki-Suo­men maa­kun­nan alu­eel­la, mut­ta tar­joam­me pal­ve­lui­ta myös ympä­ri Suo­mea. Kes­kei­sel­lä pai­kal­la Suo­mea sijait­se­vat yri­tyk­sem­me toi­mi­ti­lat ovat laa­duk­kaat ja moder­nit. Huol­toau­tom­me ovat hyvin varus­tet­tu­ja sekä vesi että jäte­ve­si­puo­lel­le. Tie­to­jär­jes­tel­mä­puo­lel­la tukeu­dum­me moder­nei­hin laa­duk­kai­siin pil­vi­pal­ve­lu­poh­jai­siin ratkaisuihin.

Pysy­viä ja tyy­ty­väi­siä asia­kas­suh­tei­ta olem­me kyen­neet raken­ta­maan vesio­suus­kun­tien, kun­tien vesi­lai­tos­ten ja teol­li­suu­den yri­tys­ten kans­sa. Kulut­ta­ja-asiak­kaat ovat myös tyy­ty­väi­siä toi­min­taam­me ja suo­sit­te­le­vat meitä.

Huol­to, sanee­raus, nopea varao­sa­pal­ve­lu ja myyn­ti sisäl­tä­vät laa­jas­ti eri varao­sat ja pumppumerkit.

Tarjoamme asiakkaillemme

seuraavat palvelut:

Vettä ja elämää 3.0

Kat­ta­va kym­men­osai­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus vesiosuuskunnille

VOKliittymät

Tar­joam­me vesi- ja vie­mä­ri­liit­ty­mien raken­ta­mis­pal­ve­lua vesi­lai­tok­sil­le - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKnykytilakartoitus

Tar­joam­me vesi­lai­tok­sil­le vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­to­jen nyky­ti­la­kar­toi­tus­ta eril­li­sen sopi­muk­sen mukai­ses­ti sisäl­täen tek­ni­set ja talou­del­li­set suo­si­tuk­set - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKpumppaamohuolto

Tar­joam­me vesi- ja jäte­ve­si­pump­paa­mo­jen huol­toa - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKpumppuhuolto

Tar­joam­me vesi­pump­pu­jen huol­toa ja perus­kor­jaus­ta kump­pa­nien kaut­ta - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi

Tar­joam­me jäte­ve­si­pump­pu­jen huol­toa ja perus­kor­jaus mer­kis­tä riip­pu­mat­ta - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKtyömaavalvonta

Tar­joam­me vesi­lai­tok­sil­le työ­maa­val­von­taa vesi­huol­to­ver­kos­ton raken­ta­mi­seen - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKvarustelu ja -käyttöönotto

Tar­joam­me jäte­ve­si­pump­paa­mo­jen varus­te­lua ja ver­kos­ton käyt­töön­ot­to­pal­ve­lua vesi­lai­tok­sil­le - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKvaraosapalvelu

Eri pump­pu­merk­kien ja varao­sien jäl­leen­myyn­ti - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKverkostosaneeraus

Tar­joam­me vesi­lai­tok­sel­le vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­ton sanee­raus­ta täy­den pal­ve­lun pake­til­la - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKkumppanuusverkosto

Toi­mim­me avoi­mes­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti vesi­huol­toa­lal­la yhdes­sä laa­jan eri toi­mia­lo­jen kump­pa­ni­ver­kos­ton kans­sa - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKhitsaus

Tar­joam­me jous­ta­vas­ti, nopeas­ti ja ket­te­räs­ti eri­lai­set muo­vi- ja metal­li­hit­saus­työt vesi­lai­tok­sil­le - Kysy lisää pal­ve­luis­ta nume­ros­ta 0400 967 590 tai myynti@vokhuoltopalvelut.fi.

VOKmuutpalvelut

Kysy lisää muis­ta pal­ve­luis­ta soit­ta­mal­la nume­roon 0400 967 590.
Tuo­tam­me yhteis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta mm. seu­raa­via pal­ve­lui­ta: pos­su­tus, vesi­ver­kos­ton sula­tus, vie­mä­ri­ver­kos­ton tukos­ten avaa­mi­nen ja sulatukset.

Bloginostot

Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy perustettu vuonna 2008

Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy perustettu vuonna 2008

Muu­ta­ma kes­ki­suo­ma­lai­sia vesi­­huol­­to-osuus­­kun­­tia raken­ta­mi­sen aika­na joh­ta­nut­ta aktii­via päät­ti perus­taa vesio­suus­kun­tien tar­pei­ta var­ten pal­ve­lu­yh­tiön jo raken­ta­mi­sen aika­na. Aja­tel­tiin sil­loin, että ver­kos­to­ja kan­nat­taa yllä­pi­tää ammat­ti­mai­ses­ti. Vesio­suus­kun­tien omis­ta­mien vesi­huol­to­ver­kos­to­jen inves­toin­nit ja raken­ta­mi­nen maa­seu­dul­la on ollut jopa usei­den mil­joo­nien euro­jan arvoi­sia hankkeita.

lue lisää