24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy perustettu vuonna 2008

Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy perustettu vuonna 2008

Jaa tämä:

Muu­ta­ma kes­ki­suo­ma­lai­sia vesi­huol­to-osuus­kun­tia raken­ta­mi­sen aika­na joh­ta­nut­ta aktii­via päät­ti perus­taa vesio­suus­kun­tien tar­pei­ta var­ten pal­ve­lu­yh­tiön jo raken­ta­mi­sen aika­na. Aja­tel­tiin sil­loin, että ver­kos­to­ja  kan­nat­taa yllä­pi­tää ammat­ti­mai­ses­ti. Vesio­suus­kun­tien omis­ta­mien vesi­huol­to­ver­kos­to­jen inves­toin­nit ja raken­ta­mi­nen maa­seu­dul­la on ollut jopa usei­den mil­joo­nien euro­jan arvoi­sia hankkeita.

Vesio­suus­kun­tien perus­ta­mi­sen ja raken­ta­mi­sen aika­na teh­dään yleis­hyö­dyl­lis­tä ihmi­siä yhdis­tä­vää tal­koo­työ­tä oman asui­na­lu­een, koti­seu­dun asuk­kai­den hyö­dyk­si. Perus­ta­ja-aktii­vien kes­kei­nen aja­tus oli, että raken­ta­mi­sen jäl­kei­sel­le ajal­le tar­vi­taan riit­tä­väs­ti asian­tun­te­via ammat­ti­hen­ki­löi­tä. Vesi­huol­to­lain vaa­ti­mus­ten mukai­seen vesi­lai­tok­sen ope­ra­tii­vi­seen 24/7 toi­min­taan tar­vi­taan ammattimaisuutta.

Vesio­suus­kun­tien huol­to­pal­ve­lut Oy:n perus­ta­mi­nen on ollut yhtei­nen nimit­tä­jä rat­kai­se­maan pal­ve­lun kas­va­vaa tar­vet­ta. Pal­ve­luso­pi­muk­set tar­joa­vat ammat­ti­mai­sen ope­ra­tii­vi­sen pal­ve­lun vesio­suus­kun­nan koos­ta riip­pu­mat­ta ja mah­dol­lis­ta­vat vesio­suus­kun­nan toi­min­nan jat­ku­mi­sen halu­tes­saan itsenäisenä.

Yri­tyk­sen tar­joa­mat pal­ve­lu­pa­ke­tit on kehi­tet­ty ja nii­tä kehi­te­tään jat­ku­vas­ti yri­tyk­sen asian­tun­ti­joi­den ja pal­ve­lua käyt­tä­vien sopi­mus­ve­sio­suus­kun­tien hal­li­tus­ten kans­sa. Molem­min­puo­li­nen avoin ja ammat­ti­mai­nen vuo­ro­vai­ku­tus vah­vis­taa yhteistoimintaa.

Ter­ve­tu­loa mukaan yhtei­seen mat­kaan teke­mään suo­ma­lai­ses­ta vesi­huol­los­ta entis­tä­kin parempaa.

Perus­ta­jao­sa­kas, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
Rei­jo Korhonen