24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

Muutama keskisuomalaisia vesihuolto-osuuskuntia rakentamisen aikana johtanutta aktiivia päätti perustaa vesiosuuskuntien tarpeita varten palveluyhtiön jo rakentamisen aikana. Ajateltiin silloin, että verkostoja kannattaa ylläpitää ammattimaisesti. Vesiosuuskuntien omistamien vesihuoltoverkostojen investoinnit ja rakentaminen maaseudulla on ollut jopa useiden miljoonien eurojan arvoisia hankkeita.
Jaa tämä:

Muu­ta­ma kes­ki­suo­ma­lai­sia vesi­huol­to-osuus­kun­tia raken­ta­mi­sen aika­na joh­ta­nut­ta aktii­via päät­ti perus­taa vesio­suus­kun­tien tar­pei­ta var­ten pal­ve­lu­yh­tiön jo raken­ta­mi­sen aika­na. Aja­tel­tiin sil­loin, että ver­kos­to­ja  kan­nat­taa yllä­pi­tää ammat­ti­mai­ses­ti. Vesio­suus­kun­tien omis­ta­mien vesi­huol­to­ver­kos­to­jen inves­toin­nit ja raken­ta­mi­nen maa­seu­dul­la on ollut jopa usei­den mil­joo­nien euro­jan arvoi­sia hankkeita.

Vesio­suus­kun­tien perus­ta­mi­sen ja raken­ta­mi­sen aika­na teh­dään yleis­hyö­dyl­lis­tä ihmi­siä yhdis­tä­vää tal­koo­työ­tä oman asui­na­lu­een, koti­seu­dun asuk­kai­den hyö­dyk­si. Perus­ta­ja-aktii­vien kes­kei­nen aja­tus oli, että raken­ta­mi­sen jäl­kei­sel­le ajal­le tar­vi­taan riit­tä­väs­ti asian­tun­te­via ammat­ti­hen­ki­löi­tä. Vesi­huol­to­lain vaa­ti­mus­ten mukai­seen vesi­lai­tok­sen ope­ra­tii­vi­seen 24/7 toi­min­taan tar­vi­taan ammattimaisuutta.

Vesio­suus­kun­tien huol­to­pal­ve­lut Oy:n perus­ta­mi­nen on ollut yhtei­nen nimit­tä­jä rat­kai­se­maan pal­ve­lun kas­va­vaa tar­vet­ta. Pal­ve­luso­pi­muk­set tar­joa­vat ammat­ti­mai­sen ope­ra­tii­vi­sen pal­ve­lun vesio­suus­kun­nan koos­ta riip­pu­mat­ta ja mah­dol­lis­ta­vat vesio­suus­kun­nan toi­min­nan jat­ku­mi­sen halu­tes­saan itsenäisenä.

Yri­tyk­sen tar­joa­mat pal­ve­lu­pa­ke­tit on kehi­tet­ty ja nii­tä kehi­te­tään jat­ku­vas­ti yri­tyk­sen asian­tun­ti­joi­den ja pal­ve­lua käyt­tä­vien sopi­mus­ve­sio­suus­kun­tien hal­li­tus­ten kans­sa. Molem­min­puo­li­nen avoin ja ammat­ti­mai­nen vuo­ro­vai­ku­tus vah­vis­taa yhteistoimintaa.

Ter­ve­tu­loa mukaan yhtei­seen mat­kaan teke­mään suo­ma­lai­ses­ta vesi­huol­los­ta entis­tä­kin parempaa.

Perus­ta­jao­sa­kas, hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja
Rei­jo Korhonen

Kommentit