24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to on 23.9.2021 myön­tä­nyt Vesio­suus­kun­tien huol­to­pal­ve­lut Oy:lle Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin käyt­tö­oi­keu­den osoi­tuk­se­na lii­ke­toi­min­nal­lis­ten ja yhteis­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den onnis­tu­nees­ta yhdistämisestä.          Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys­toi­min­ta tar­jo­aa uuden­lai­sen näkö­kul­man poh­dit­taes­sa suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suut­ta. Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin saa­neet yri­tyk­set raken­ta­vat yhteis­kun­taa hyvien arvo­jen kaut­ta, tote­aa mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Nii­na Ollik­ka Suo­ma­lai­sen Työn Liitosta. Yhteis­kun­nal­li­sia yri­tyk­siä voi toi­mia mil­lä […]
Jaa tämä:

Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to on 23.9.2021 myön­tä­nyt Vesio­suus­kun­tien huol­to­pal­ve­lut Oy:lle Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin käyt­tö­oi­keu­den osoi­tuk­se­na lii­ke­toi­min­nal­lis­ten ja yhteis­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den onnis­tu­nees­ta yhdistämisestä.

        

Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys­toi­min­ta tar­jo­aa uuden­lai­sen näkö­kul­man poh­dit­taes­sa suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suut­ta. Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin saa­neet yri­tyk­set raken­ta­vat yhteis­kun­taa hyvien arvo­jen kaut­ta, tote­aa mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Nii­na Ollik­ka Suo­ma­lai­sen Työn Liitosta.

Yhteis­kun­nal­li­sia yri­tyk­siä voi toi­mia mil­lä tahan­sa toi­mia­lal­la yri­tys­muo­dos­ta riip­pu­mat­ta. Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton myön­tä­mä Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -merk­ki aut­taa tun­nis­ta­maan nämä yri­tyk­set luo­tet­ta­vas­ti. Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin voi saa­da yri­tys, joka on perus­tet­tu tuot­ta­maan yhteis­kun­nal­lis­ta hyvää ja joka käyt­tää suu­rim­man osan voi­tos­taan yhteis­kun­nal­li­sen tai ympä­ris­tö­on­gel­man rat­kai­se­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lii­ke­toi­min­nan yhteis­kun­nal­lis­ten vai­ku­tus­ten osoit­ta­mi­nen ja toi­min­nan avoimuus.

Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys -mer­kin saa­neet yri­tyk­set rat­ko­vat lii­ke­toi­min­nal­laan yhteis­kun­nal­li­sia tai ympä­ris­tö­on­gel­mia. Ne käyt­tä­vät suu­rim­man osan voi­tos­taan yhteis­kun­nal­li­sen tavoit­teen­sa edistämiseen. 

Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to toi­mii sen puo­les­ta, että suo­ma­lai­sen työn arvos­tus kas­vaa ja suo­ma­lai­nen työ menes­tyy. Teh­tä­väm­me on kan­nus­taa valit­se­maan työ­tä Suo­meen. www.suomalainentyo.fi

Kommentit